REHABILITACIÓ MAS CAN SERRA. LA JONQUERA

REHABILITACIÓ MAS CAN SERRA. LA JONQUERA (2004)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2004)

El projecte manté estrictament la volumetria exterior original, tot procedint a la seva adequació interior per a un ús residencial desenvolupat bàsicament en planta primera i altell existent, i destina la planta baixa per a dependències auxiliars de celler, magatzem, sala per cel.lebracions i gimnàs amb una minipiscina.

En planta primera es distribueix una sala de dimensions notables, una cuina-menjador i tres dormitoris amb dos banys. Es disposa així mateix una altra sala com a biblioteca i una saleta de pas com a zona de llar de foc. En els altells existents s’adequa una cambra per a convidats i una zona de llibreria sobre l’espai de la sala principal.

També es rehabilita una construcció adjacent que tenia el sostre enrunat com a garatge, a la qual s’adossa com a construcció enterrada unes sales de servei que per les seves característiques i requeriments tècnics no permeten ser ubicades a les sales de planta baixa de la masia.

Formalment, es resituen algunes obertures originals, per tal d’adequar-les a la distribució interior, i es practica alguna obertura nova, seguint sempre els criteris compositius i materials existents.


CASA ENTRE MITGERES. NAVATA

CASA ENTRE MITGERES. NAVATA (2006)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2006)

L’edifici es desenvolupa formalment en una sola volumetria alineant-se en el carrer i en la part posterior, la façana es va esglaonant a mesura que puja de planta formant terrasses, per tal d’aconseguir que totes les estances siguin agradables, ventilin i rebin llum natural al màxim possible. Aquest edifici d’habitatge unifamiliar es desenvolupa en planta baixa on hi ha l’aparcament dels vehicles i l’entrada a l’habitatge, i en dues plantes més on es troben les diferents sales i habitacions.

La coberta és a dues aigües (inclinada convencional), amb una claraboia al centre, per poder il·luminar i ventilar l’habitatge en la zona d’escala i distribuïdor.

 


PANTEÓ. FIGUERES

PANTEÓ. FIGUERES (2006)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2006)

A nivell simbòlic, la construcció consisteix en la disposició d’un mur que ens trobem frontalment en accedir al segon recinte del cementiri i en fa de teló de fons del projecte. Aquest mur, en pedra de Figueres sorrejada, té gravat en tot el seu perímetre un seguit d’espigues de blat, que simbolitza d’un banda el paisatge de l’Empordà (un camp de blat), però també i en el camp espiritual simbolitza l’Eucaristia, el Pa de la Vida.

Atantsant-se a aquest mur, però sense tocar-lo, un paviment també en pedra de Figueres buixardada, en lloses que surten en voladiu sobre el basament, constitueixen el pla físic i espiritual, elevat del sòl, on es conforma el monument funerari.

Una senzilla figura geomètrica en forma de cub, conformada exteriorment en marbre verd conforma el recinte funerari, on es disposen dos nínxols sobreposats, de grans dimensions, per acollir els fèretres.

Una senzilla llosa fa de cobertura a aquest recinte funerari i es recolza suaument en tres petits pilanets sobre el mur de pedra. Des de l’espai cobert i a sopluig entre el mur i el recinte funerari s’accedeix als dos nínxols destinats a acollir els fèretres, i on constaran les inscripcions corresponents.


PISCINA ENTRE MITGERES. NAVATA

PISCINA ENTRE MITGERES. NAVATA (2007)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2007)

Aquest volum en forma de L es troba a la part sud i oest de la parcel·la fent mitjanera per tal d’arrecerar les vistes des del públic i quedar el jardí més protegit. Aquesta construcció és per ubicar-hi una sala amb cuina i rebost, un lavabo, una sauna i una sala per la maquinària de la piscina.

La piscina s’ubicarà a la part central lliure, on el seu perímetre tindrà paviment de pedra per arribar a les diferents parts del volum edificat i entre mig s’hi trobarà la part enjardinada.

Volumètricament s’ha intentat seguir l’estil de l’edifici ja existent, així aquest nou volum es projecta d’una forma racional amb obertures grans enfocades cap al gran jardí i a la piscina.


EDIFICI PLURIFAMILIAR. FIGUERES

EDIFICI PLURIFAMILIAR. FIGUERES (2007)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2006)

Es desenvolupa formalment disposant sobre el basament refundit de planta baixa una façana plana, amb la seva lògica d’obertures, sobre la qual es disposa una segona pell configurada com a quatre lloses volades entre les que llisquen unes mampares de fusta Ipe per exteriors, que conformen una façana canviant en funció de les diferents disposicions de les mampares. La façana al pati és també plana, incorporant uns cossos volats oberts.

En planta, l’edifici s’estructura a través d’un nucli central de comunicacions, amb escala, replà, ascensor i nucli d’instal·lacions, al costat del qual es disposen dos patis que permeten disposar de ventilació creuada. Des del replà de planta es distribueixen quatre habitatges en disposició simètrica. En planta baixa es sacrifica un habitatge per a disposar els accessos a aparcaments i escala de veïns. La planta tercera incorpora en cada habitatge una escala interior que permet accedir a una sotacoberta on es disposen diferents estudis.

La coberta és a dues aigües (inclinada convencional), amb una superfície central de coberta plana, on es disposen els col·lectors solars i altres elements tècnics de les instal·lacions, com el Riti superior, antenes, previsions d’espai per a aire condicionat, etc.


FARMÀCIA. VILAFANT

FARMÀCIA. VILAFANT (2010)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2005)

Es desenvolupa formalment en una sola volumetria alineant-se en els dos carrers que dóna front, excepte a la cantonada on es resolt amb forma d’arc, per tal d’aconseguir que totes les estances siguin agradables, ventilin i rebin llum natural al màxim possible. És un edifici en testera, desenvolupant-se en planta baixa la oficina de farmàcia i la planta pis l’habitatge unifamiliar.

La coberta és a dues aigües, una part d’aquesta està conformada com una coberta inclinada convencional i una altra part, és coberta lleugera amb encavallades de fusta.

Els materials i acabats són simples i clars on predomina el color blanc en el parament i a les fusteries. Però a la façana nord-oest, en planta baixa, es revesteix amb un aplacat de fusta de color beix clar.


REFORMA LOCAL IMMOBILIÀRIA. FIGUERES

REFORMA LOCAL IMMOBILIÀRIA. FIGUERES (2010)
Projecte i activitat
En col·laboració amb Jaume Torrent a la fase de projecte (2007)

Reforma interior de planta baixa per adequar-lo a ús de local d’immobiliària. En aquesta planta baixa es modifiquen les obertures de façana, fent-les més grans per convertir-les en aparadors; l’estructura es manté quasi tota, ja que està en bon estat, excepte la part de façana on s’enderroca un tros de paret de càrrega i es substitueix per uns pilars metàl·lics que sustenten dues bigues que suporten dos arcs existents; i interiorment es decideix enderrocar els envans interiors ja que no tenen cap característica d’interès ni valor arquitectònic i així poder aconseguir un espai més net i diàfan.


ESCOLA D’HOSTALERIA. FIGUERES

ESCOLA D’HOSTALERIA. FIGUERES (2010)
En col·laboració amb Jaume Torrent, arquitecte, a la fase de projecte (2007)
En col·laboració amb Rafael Soto i Àngel Fibla, arquitectes, a la fase de projecte i direcció d’obra

Es tracta d’un edifici de nova planta per ubicar-hi una escola d’hostaleria i es desenvolupa en tres nivells diferents degut a la topografia del terreny.

La planta soterrani, formada per una sola crugia, és on es distribueixen les sales més tècniques de l’edifici. S’hi agrupen els serveis i vestidors, l’espai de fleca i pastisseria; i les sales tècniques que són necessàries pel bon funcionament de l’edifici.

La planta baixa, formada per tres crugies, és la planta on transcorren les activitats docents, ordenades al voltant d’una gran sala central. La primera crugia incorpora la cuina pedagògica, amb tots els seus components i serveis, i també la cuina d’aplicació i igualment una aula de demostració, amb grades.

La crugia central, s’organitza al voltant del restaurant d’aplicació, com a espai obert al públic on es porten a la pràctica els treballs efectuats a la cuina d’aplicació i els serveis de Sala. Aquest restaurant rep il·luminació per uns lluernaris de coberta, i permet visualitzar l’aula de demostració, on es poden portar a terme activitats tant docents com obertes a l’exterior.

La crugia que conforma la façana al parc conté els espais de recepció, aulari, sales de professors, aula de cates, serveis generals i unes oficines per a la Cambra de Comerç.

La planta primera, que ocupa únicament la crugia de façana al parc, conté diversos espais que es poden dedicar també a formació, amb un accés independent de l’escola, i permet per tant el seu funcionament amb un cert grau d’autonomia funcional i d’horaris del centre educatiu.

A nivell constructiu, l’edificació es va construir amb elements prefabricats, per tal de fer més fàcil i més econòmic l’execució del nou volum, com també el seu manteniment.


REFORMA INTERIOR HABITATGE. FIGUERES

REFORMA INTERIOR HABITATGE. FIGUERES (2010)
En col·laboració amb Jaume Torrent a la fase de projecte (2006)

La reforma consistia en la redistribució total de l’habitatge i el disseny de cada sala per adequar-la a les necessitats actuals tant estètiques com funcionals dels clients, tot aconseguint uns espais més grans i de més qualitat, alhora que es mantenia l’estructura existent, ja que estava en bon estat.


PLA PARCIAL URBANÍSTIC EL MOLÍ. PORT DE LA SELVA

PLA PARCIAL URBANÍSTIC EL MOLÍ. PORT DE LA SELVA (2011)
Aprovació definitiva
En col·laboració amb Jaume Torrent (2007)

El planejament municipal classificava uns creixements situats a migdia del terme com a sectors de desenvolupament residencial, de superfície aproximada de 3,4ha i un sostre de 11.800 m2st, que permetien bàsicament completar els creixements ja iniciats en aquesta falda de la muntanya a l’empara dels anteriors planejaments urbanístics, i tancar definitivament la corona urbanitzada del municipi amb unes edificacions en ciutat-jardí aïllada de baixa densitat, efectuant la transició del nucli urbà cap als espais protegits del Parc de Cap de Creus.

Aquest pla parcial urbanístic té per objectiu el desenvolupament reglat de les previsions del Pla d’ordenació urbanística municipal en referència al sector urbanitzable delimitat SUD 12 “El Molí” del Port de la Selva, en el sentit de definir les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s’insereix, i en concret:

 • La correcta ordenació de la vialitat i accessos que integrin aquest sector dins la trama viària del sector industrial de Pont de Molins, amb la màxima eficàcia per establir unes condicions de mobilitat rodada adequades.
 • La definició de les zones verdes, equipaments i dotacions públiques de manera equilibrada en el territori.
 • Establir una correcta ordenació, tant des del punt de vista urbanístic com ambiental, per tal d’aconseguir una correcta integració en el paisatge.
 • Preveure l’establiment de serveis urbanístics adequats a l’ordenació proposada.
 • Establir els mecanismes de gestió del planejament que garanteixin el seu desenvolupament en un termini raonable.

La zona residencial s’ordena amb una tipologia extensiva de ciutat-jardí aïllada, per tal de completar els creixements existents en l’entorn i assegurar la seva implantació correcta en un terreny en pendent. En aquests sentit es defineixen els paràmetres d’ordenació per edificació aïllada, fixant els paràmetres bàsics d’ocupació, edificabilitat, alçada reguladora, separació a veïns i usos admesos, així com els paràmetres secundaris però importants a nivell d’integració paisatgística, tals com materials, colors, teulades, tractament dels espais lliures privats, construccions auxiliars, manteniment de l’estructura territorial de les feixes en paret de pedra, etc.


PLA ESPECIAL URBANÍSTIC HOTEL CAN XIQUET. CANTALLOPS

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC HOTEL CAN XIQUET. CANTALLOPS (2011)
Aprovació definitiva
En col·laboració amb Joan Antoni Rodeja, arquitecte

El terme municipal de Cantallops se situa a cavall de les muntanyes de l’Albera i els primers camps de cultiu del pla de l’Empordà. La masia de Can Xiquet, objecte del present document, es troba situada molt a prop del municipi, en una zona relativament elevada i planera amb boscos de suros, sobretot per la seva part meridional, i gaudeix d’unes excel·lents vistes a la plana de l’Empordà. La seva edificació original és molt poc visible degut a les sureres de la part meridional i a un petit turonet existent en la seva part septentrional.

Amb l’ànim de regular els usos i condicions de rehabilitació i ampliació de la masia, es redacta el present Pla Especial. Actualment, la masia ja es troba rehabilitada per l’ús hoteler, però es vol ampliar el nombre d’habitacions i construir una sala-menjador per tal de poder potenciar l’activitat hotelera i fer-la econòmicament més sostenible.

Amb caràcter general, la proposta es centra en ordenar les edificacions existents preveient una ampliació de 21 habitacions pel costat de ponent del conjunt, on actualment existeixen unes edificacions auxiliars de planta baixa. Aquest cos de planta baixa se situa aprofitant el desnivell del terreny i la seva coberta serà enjardinada. Per sobre aquest volum i de forma més reculada, se situarà un segon cos d’una planta amb coberta de coure, per l’ús de sala de reunions i menjador. En aquesta proposta, se substitueixen els annexos impropis de ponent del conjunt per una edificació més integrada en el paisatge.


REHABILITACIÓ TEATRE LA CATE. FIGUERES

REHABILITACIÓ TEATRE LA CATE. FIGUERES (2011)
En col·laboració amb Jaume Torrent a la fase de projecte (2007)

El projecte de rehabilitació de l’edifici Patronat de la Catequística, conegut com La Cate i declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) al 2015 es va dividir en 3 fases:

Fase 1: Edificació dels nous caus per l’Agrupament escoltes.
Aquesta nova construcció se situa a la part oest del solar. Aquest volum es distribueix tot en una sola planta on s’hi ubiquen 5 aules, un sanitari adaptat i també hi ha un petit magatzem pels caus.

Fase 2.a: Camerins
A tota l’ala nord es fa una construcció nova de planta baixa on s’instal·len els camerins, l’escala per accedir a les plantes altes de la part tècnica del teatre i els sanitaris del públic. En el vestíbul posterior s’hi ha fet tres claraboies.

Fase 2.b: Adequació de la sala de teatre
Al teatre s’hi accedeix a través del vestíbul lateral, que originàriament era un espai molt fosc, fred i estructuralment força degradat, per això es proposà fer-hi un sostre completament nou amb sis lluernaris, per aconseguir una il·luminació natural i més agradable. Aquest vestíbul serveix com a sala d’exposicions. La sala del teatre es projectà per una ocupació màxima de 300 espectadors. S’ha canviat totalment la imatge inicial amb un fals-sostre de forma inclinada i discontinua, és a dir, produint uns rassalts, pel que s’aconsegueix una millor propagació del so a tots els punts de la sala i en aquests desnivells és des d’on s’hi projecta la llum i la climatització. Les parets estan revestides de plaques de pladur amb microperforacions, per tal de millorar l’acústica d’aquest espai. La caixa escènica, que és el volum construït que avarca des del nivell inferior de l’escenari fins a la coberta passant per tots els locals tècnics està completament sectoritzada tal com indica la normativa del codi tècnic de la seguretat en cas d’incendi

Fase 3: Adequació de l’edifici històric: Hotel d’entitats (en fase de projecte executiu)
L’accés principal de l’edifici de La Catequística es produeix per la porta central que es troba situada en el primer cos de tota l’edificació. Des d’aquest vestíbul central es farà una nova escala i ascensor per accedir a la planta primera. En la planta baixa s’hi troba la sala petita que és una sala d’actes rehabilitada recentment i el bar-restaurant que també ha estat restaurat, per això aquests dos espais es mantenen tal i com estan ara. I en la planta primera s’hi ubicarà l’hotel d’entitats on a través del pas central es distribuiran diferents sales.


PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD i-4 CALSINA CARRÉ. PONT DE MOLINS

PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD i-4 CALSINA CARRÉ. PONT DE MOLINS (2012)
Aprovació definitiva

El planejament municipal classifica l’àmbit d’actuació com a sòl urbanitzable industrial i logístic, de superfície aproximada de 2,2ha i un sostre de 6.250 m2st, per permetre bàsicament consolidar i completar els creixements ja iniciats, i tancar definitivament la corona urbanitzada del municipi per la seva banda est amb zona industrial.

Aquest Pla parcial urbanístic té per objectiu el desenvolupament reglat de les previsions de la Modificació del Pla General d’ordenació urbanística municipal en referència al sector urbanitzable industrial Calsina Carré de Pont de Molins, en el sentit de fer possible la implantació de l’ampliació de les instal·lacions existents i definint les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s’insereix, i en concret:

 • La correcta ordenació de la vialitat i accessos que integrin la trama viària del sector industrial logístic de Pont de Molins dins la xarxa bàsica primària de comunicacions, amb la màxima eficàcia per establir unes condicions de mobilitat rodada adequades.
 • La definició de les zones verdes, equipaments i dotacions públiques de manera equilibrada en el territori.
 • Establir una correcta ordenació, tant des del punt de vista urbanístic com ambiental, per tal d’aconseguir una correcta integració en el paisatge.
 • Preveure l’establiment de serveis urbanístics adequats a l’ordenació proposada.
 • Establir els mecanismes de gestió del planejament que garanteixin el seu desenvolupament en un termini raonable.

El criteri d’ordenació ha estat disposar una nau principal ortogonal a la via romana, perpendicular a la carretera GIV-6025, i arramblada a la banda nord, de manera que es protegeix el moll de càrrega del vent de tramuntana. Per tal d’oferir una façana més urbana i una millor imatge, es disposa un cos perpendicular a la nau, paral·lel a la carretera, on s’ubiquen els usos logístics d’oficines i gestió de l’activitat.


BENZINERA PETREM. GIRONA

BENZINERA PETREM. GIRONA (2013)

El projecte consisteix en la construcció d’una unitat de subministre de combustible per a turismes i camions.

Volumètricament l’element important a destacar és la marquesina. Aquesta farà 25 m x 8 m i estarà ubicada aproximadament a 4,5 m d’altura lliure, on cobrirà els 3 sortidors de vehicles de turisme. Els altres sortidors destinats als camions estaran sense cobrir. L’altre volum que es construirà és la zona de rentat (3 boxes amb el seu local tècnic) amb la caseta d’instal·lacions just al costat, unificant la volumetria.


AMPLIACIÓ MAGATZEM, TERRASSA AMB PISCINA I INSTAL·LACIÓ PLATAFORMA ELEVADORA. NAVATA

AMPLIACIÓ MAGATZEM, TERRASSA AMB PISCINA I INSTAL·LACIÓ PLATAFORMA ELEVADORA. NAVATA (2014)

Es tracta de l’ampliació de planta baixa del magatzem ja existent i a aquesta nova coberta s’hi ubica una piscina i un porxo. També s’instal·la una plataforma elevadora per donar accés als dos habitatges de les plantes pis.

Volumètricament, des del pati es fa un nou volum de només planta baixa i enretirat del mur de tanca. Per tant, des del solar de l’equipament es veu un volum prismàtic de planta baixa que surt de l’edificació existent, amb unes obertures allargades i amb una barana a la terrassa de fusta, per donar-li lleugeresa al volum.


PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD I-2 SECTOR INDUSTRIAL COOPERATIVA RICARDELL. PONT DE MOLINS

PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD I-2 SECTOR INDUSTRIAL COOPERATIVA RICARDELL. PONT DE MOLINS (2014)
Aprovació definitiva

El planejament municipal classifica l’àmbit d’actuació com a sòl urbanitzable industrial i logístic, de superfície aproximada de 2,8ha i un sostre de 13.800 m2st, per permetre bàsicament consolidar i completar els creixements ja iniciats en aquesta zona, i tancar definitivament la corona urbanitzada del municipi per la seva banda nord amb zona industrial.

Aquest Pla parcial urbanístic té per objectiu el desenvolupament reglat de les previsions del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Pont de Molins en referència al sector SUD i-2, Sector Industrial Cooperativa Ricardell, en el sentit de fer possible la implantació de les noves instal·lacions industrials i definint les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s’insereix, i en concret:

 • La correcta ordenació de la vialitat i accessos que integrin aquest sector dins la trama viària del sector industrial de Pont de Molins, amb la màxima eficàcia per establir unes condicions de mobilitat rodada adequades.
 • La definició de les zones verdes, equipaments i dotacions públiques de manera equilibrada en el territori.
 • Establir una correcta ordenació, tant des del punt de vista urbanístic com ambiental, per tal d’aconseguir una correcta integració en el paisatge.
 • Preveure l’establiment de serveis urbanístics adequats a l’ordenació proposada.
 • Establir els mecanismes de gestió del planejament que garanteixin el seu desenvolupament en un termini raonable.

En aquest sentit es defineixen els paràmetres d’ordenació per edificació aïllada, fixant els paràmetres bàsics d’ocupació, edificabilitat, alçada reguladora, separació a veïns i usos admesos, així com els paràmetres secundaris però importants a nivell d’integració paisatgística, tals com materials, colors, teulades, tractament dels espais lliures privats, construccions auxiliars, etc. El criteri d’ordenació ha estat disposar les parcel·les al voltant de l’edificació existent i així aprofitar el màxim el terreny per fer el mínim viari necessari. Pel que fa referència a les edificacions existents, s’adopten tipologies d’edificació entre mitgeres, que permetin el manteniment dels edificis de l’antiga cooperativa.


AMPLIACIÓ HOTEL CAN XIQUET. CANTALLOPS

AMPLIACIÓ HOTEL CAN XIQUET. CANTALLOPS (2014)
Projecte i activitat
En col·laboració amb Joan Antoni Rodeja, arquitecte

S’amplia l’hotel Can Xiquet existent, amb una edificació aïllada i independent de l’original.

Aquest edifici està format per dos volums: la planta baixa és un volum allargat que s’adapta al terreny i la planta primera es troba més enretirat, respecte planta baixa, i de forma més rectangular.

La planta baixa són dos prismes que s’interseccionen amb angle no perpendicular. La branca de més a l’est s’hi ubiquen la sala de congressos o meetings que es pot subdividir en tres sales, també hi disposa d’una sala de jocs i els accessos. La branca de més a l’oest s’hi distribueixen 10 habitacions i els banys. La planta primera està formada per una sala gran pel menjador amb la zona de cuina i el nucli d’accessos amb vistes a la plana de l’Empordà. Exteriorment s’habilita una gran terrassa que comunica amb la sala-menjador.


EDIFICI PLURIFAMILIAR. FIGUERES

EDIFICI PLURIFAMILIAR. FIGUERES (2014)
En col·laboració amb Eugènia Poch, arquitecta

Es tracta d’una construcció sobre dos edificis catalogats confrontants, dels qual, s’havia de mantenir la façana principal de cadascun i on es distribueixen sis habitatges i un local en planta baixa.

El projecte de l’edificació va considerar unir els dos solars originàriament independents, amb un edifici entre mitgeres (un lateral no construït) i amb façana a dos carrers, format per una planta baixa, dues-tres plantes pis (segons la façana existent que s’ha de mantenir), espai sotacoberta i coberta inclinada a dues aigües.

A la planta baixa s’hi ubica el nucli d’accés als habitatges. De forma independent i també des del mateix carrer La Jonquera es té accés al local comercial.

Les plantes pis es distribueixen amb dos habitatges per replà en planta primera, amb tres habitatges en planta segona i un habitatge en planta tercera amb aprofitament de l’espai sotacoberta per a l’ampliació dels habitatges de la darrera planta, reculant-ne la façana posterior creant unes terrasses que permeten la ventilació i il·luminació de les estances.


REFORMA NAU PER A BOTIGA DE VINS. FIGUERES

REFORMA NAU PER A BOTIGA DE VINS. FIGUERES (2015)
Avantprojecte
En col·laboració amb Marta Cos, arquitecta

Es tracta de la reforma d’una nau de superfície aproximada de 800 m2 situada en cantonada. El projecte consisteix en la redistribucció interior per adequar-ho a les necessitats de la cooperativa: zona d’ús comercial, zona d’ús bar-restaurant, zona d’ús administratiu i zona d’emmagatzematge. A més es modifica la façana en l’obertura d’accés al magatzem.


PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD i-1 SECTOR INDUSTRIAL LOGÍSTICA VIA AUGUSTA. PONT DE MOLINS

PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD i-1 SECTOR INDUSTRIAL LOGÍSTICA VIA AUGUSTA. PONT DE MOLINS (2015)
Aprovació definitiva

El planejament municipal classifica l’àmbit d’actuació com a sòl urbanitzable industrial i logístic, de superfície aproximada de 50ha i un sostre de 250.000 m2st, per permetre bàsicament consolidar i completar els creixements ja iniciats i tancar definitivament la corona urbanitzada del municipi per la seva banda est amb zona industrial.

Aquest Pla parcial urbanístic té per objectiu el desenvolupament reglat de les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pont de Molins en referència al sector SUD i-1, Sector Industrial Logístic Via Augusta,  en el sentit de fer possible la consolidació i implantació de les noves instal·lacions industrials i logístiques, definint les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s’insereix, i en concret:

 • La correcta ordenació de la vialitat i accessos que integrin la trama viària del sector industrial logístic de Pont de Molins dins la xarxa bàsica primària de comunicacions, amb la màxima eficàcia per establir unes condicions de mobilitat rodada adequades.
 • La definició de les zones verdes, equipaments i dotacions públiques de manera equilibrada en el territori.
 • Establir una correcta ordenació, tant des del punt de vista urbanístic com ambiental, per tal d’aconseguir una correcta integració en el paisatge.
 • Preveure l’establiment de serveis urbanístics adequats a l’ordenació proposada.
 • Establir els mecanismes de gestió del planejament que garanteixin el seu desenvolupament en un termini raonable.
 • Establir els paràmetres de sostenibilitat ambiental, econòmica i social per garantir que la implantació d’aquest sector suposi un factor de desenvolupament per les generacions actuals i futures.
Imatge 1: Jordi Mas 
Gestió d’obres: Gestió Integral d’obres

CLÍNICA BOFILL. FIGUERES

CLÍNICA BOFILL. FIGUERES (2016)

La Clínica Bofill s’ubica a la planta baixa i primera de l’edifici residencial Erato, amb accés des de la porxada del Carrer Sant Llàtzer.

En la planta baixa hi ha dues zones diferenciades amb accessos independents: consultori mèdic i la zona de rehabilitació.

El consultori mèdic té dues plantes. La planta baixa es disposa de la recepció, sala d’espera, sales d’urgències i sales de radiografia i analítiques i la planta primera té un eix vertebrador amb funció d’una gran sala d’espera que distribueix les consultes dels diferents especialistes, amb façana al Carrer Escoles i al pati interior.

Tots els materials emprats són els adequats per edificis sanitaris, tot seguint la imatge corporativa de la Clínica Bofill que té en altres ubicacions.

 


RESIDENCIAL ERATO. FIGUERES

RESIDENCIAL ERATO. FIGUERES (2016)
En col·laboració amb Jaume Torrent a la fase de projecte (2007)

L’edifici es desenvolupa formalment disposant de la Clínica Bofill a planta baixa i primera, d’una sala polivalent a planta baixa, aparcament a planta soterrani i habitatges a les resta de les plantes. La distribució d’aquestes plantes és de 11 habitatges per planta excepte la última que consta de 6. A la planta segona i tercera s’organitzen a partir del distribuïdor central, quedant situats uns habitatges encarats cap al carrer de les Escoles i amb orientacions a est, i els altres cap al pati d’illa amb orientacions a oest. La planta quarta s’organitza també amb un eix distribuïdor, però aquesta vegada no central, per tal de fer uns habitatges més grans orientats a est (cap al carrer Escoles) i a l’altre costat uns rentadors que donen a pati d’illa. En total consta de 28 habitatges.

Aquests habitatges s’han dissenyat de tal manera que poden tenir dues possibilitats en planta, poden ser tot un espai únic sala-equip cuina on també hi ha l’habitació incorporada i si el propietari ho veu convenient, es pot independitzar l’habitació de la resta de l’habitatge.

 

 


HABITATGE UNIFAMILIAR. FIGUERES

HABITATGE UNIFAMILIAR. FIGUERES (2016)

L’edifici es desenvolupa formalment disposant un local a planta baixa i un habitatge unifamiliar de format dúplex amb un sotacoberta i un altell tècnic.

A l’habitatge unifamiliar, a través del porxo d’entrada de planta baixa, s’accedeix al nucli vertical de comunicacions format per l’escala d’ús restringit i la plataforma elevadora neumàtica per arribar a les diferents plantes del present habitatge. Al tractar-se d’un solar amb forma molt estreta i allargada, es parteix de la premissa, d’organitzar les diferents plantes totalment obertes, excepte, els banys que es delimiten amb paraments verticals. En planta primera, s’hi distribueix la cuina oberta amb la balconera recuperada de la façana existent, un bany, una escala oberta per accedir a la planta superior i una sala-menjador amb un doble espai i amb una gran obertura a la façana posterior, d’on a través d’una terrassa i una escala es pot baixar al jardí. La planta segona està composada per la biblioteca que gaudeix del doble espai i de la gran obertura de la façana posterior, una habitació totalment oberta, un vestidor i un bany adaptat. A la zona del vestíbul de l’elevador s’ha instal·lat una escala escamotejable per accedir a les dues sales de la sotacoberta, unides per un pas i un lluernari que il·lumina l’escala oberta del dúplex. A la coberta de forma inclinada es disposen els col·lectors solars i altres elements tècnics de les instal·lacions. Per l’espai d’aire condicionat i altres instal·lacions es projecte un petit altell tècnic totalment ventilat.

 


DOCUMENTACIÓ D’OBERTURA D’UNA ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA. FIGUERES

DOCUMENTACIÓ D’OBERTURA D’UNA ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA. FIGUERES (2017)

Mitjançant la “declaració responsable d’obertura”, es posa en coneixement a l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, com és el present cas de l’administració d’una loteria. Es declara que es compleixen els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat i que es disposa dels certificats corresponents.

Tot el projecte, en general, s’ha basat entre altres coses amb la normativa específica de les administracions de loteria i el Codi tècnic, sobretot pel que fa a Seguretat en cas d’incendi i accessibilitat.


PLA ESPECIAL URBANÍSTIC LA FARINERA. PONT DE MOLINS

PEU LA FARINERA. PONT DE MOLINS (2017)
Aprovació definitiva

El planejament municipal classifica l’àmbit de la Farinera de Sant Lluís com a sòl no urbanitzable i les edificacions es troben catalogades.

L’edifici de la Farinera de Sant Lluís es troba situat entre la banda sud de la Carretera N-II, just al límit del terme municipal i el riu La Muga. El volum principal és un edifici industrial modernista de principis del s. XX, construït sobre un altre molí més antic del s. XVII. Es tracta d’una edificació de planta baixa i quatre pisos, amb coberta a dues aigües, construïda tota ella en totxo vist i amb elements ornamentals de ceràmica vidriada. No ha quedat acreditada l’autoria del projecte constructiu executat.

Es vol rehabilitar l’edifici de la Farinera com a ús hoteler amb sala d’esdeveniments.

Aquest Pla Especial Urbanístic té per objectiu fer possible la implantació de la nova activitat hotelera, amb la consolidació i ampliació de les edificacions, definint les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest àmbit de forma equilibrada i integrada al paisatge al qual pertany.


Foto: Jordi Mas

APARCAMENT DE CAMIONS PETREM. SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA

APARCAMENT DE CAMIONS PETREM. SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA (2017)
Projecte i activitat

L’àmbit de l’aparcament de camions proposat disposa d’una superfície aproximada de 16.000 m2 i comptarà amb 116 places de camions. També s’instal·laran dues casetes prefabricades.

En el perímetre de la finca es proposa tota una franja de 4,5 m amb acabat de grava i limitat per La construcció d’una vorada de formigó, que efectua les funcions de topall de les rodes dels remolcs i evita que es trenquin les tanques i elements d’urbanització.

Imatge 1: Jordi Mas
Gestió d’obres: Gestió Integral d’obres


NAU LOGÍSTICA I OFICINES CALSINA CARRÉ. PONT DE MOLINS

NAU LOGÍSTICA I OFICINES CALSINA CARRÉ. PONT DE MOLINS (2017)
En construcció
En col·laboració amb Blázquez-Guanter a la fase d’estructura 

Aquest edifici es projecta en dos volums ja que es sectoritza les dues funcions, és a dir, un volum és per la nau logística i l’altre volum té la funció d’oficines. Aquests dos prismes s’interseccionen amb angle no perpendicular. La nau logística es desenvolupa en planta baixa (on es carrega i descarrega la mercaderia dels camions a partir dels 28 molls) elevada a 1,10 respecte el terreny. Les oficines es desenvolupen en dues plantes: la planta baixa està formada per la zona dels camioners (menjador, vestuaris, bugaderia,…) i la zona de formació; en la planta primera se situa l’oficina pròpiament dita.

Un dels punts importants del projecte considerats és la sectorització que hi ha dins la mateixa nau. La nau logística està constituïda per tres sectors d’incendis diferenciats, cadascun d’ells de Risc Intrínsec Mig de nivell.

Imatge 1 i 2: Jordi Mas
Gestió d’obres: Gestió Integral d’obres

FARMÀCIA. VILAMALLA

FARMÀCIA. VILAMALLA (2017)
Projecte i Activitat

Consisteix en la reforma interior d’una part d’una nau existent per adequar-la a una oficina de farmàcia de 140 m2 construïts. L’envolvent de la nau es mantindrà i només s’actuarà a la part interior

L’oficina es desenvolupa en una sola planta, amb accés lliure, permanent i directe des de la via pública. A l’interior del local s’accedeix immediatament a la zona d’atenció a l’usuari constituïda principalment per l’àrea de dispensació, al fons s’ubica la zona d’emmagatzematge, que disposa de zona de recepció de mercaderies, àrea d’emmagatzematge, armari de seguretat, frigorífic i àrea d’immobilització i des d’aquesta zona s’accedeix a un recinte tancat per al laboratori de farmacotècnia i control. A través de la mateixa zona d’atenció a l’usuari i just al costat de l’accés principal es troba el despatx pel farmacèutic o zona diferenciada d’atenció a l’usuari junt amb un bany.


EDIFICI BIFAMILIAR. EMPURIABRAVA

EDIFICI BIFAMILIAR. EMPURIABRAVA (2018)
En fase projecte

Dos habitatges unifamiliars aparionats entre mitgeres de planta baixa, planta pis i planta solàrium amb una superfície construïda total aproximada de 335 m2. Situats cadascun en una parcel·la entre dos canals amb amarrador propi a peu de parcel·la.


ESCALA D’ACCÉS A LA LLERA DE LA MUGA. PONT DE MOLINS

ESCALA D’ACCÉS A LA LLERA DE LA MUGA. PONT DE MOLINS (2018)
En fase projecte.

Es projecta la recuperació del camí públic de la Muga amb la construcció d’una escala d’accés a la llera de La Muga des del pont vell, cantonada Ca la Batllori – cr del Pont, 2, per tal de possibilitar un millor accés al camí natural de La Muga i també als veïns del poble que hi vulguin anar a caminar, per encàrrec de l’Ajuntament de Pont de Molins.


CONCURS PLAÇA. CANTALLOPS

CONCURS URBANITZACIÓ, CANTALLOPS (2018)
Primer premi.

Participació per invitació en el concurs de remodelació de la Plaça Major de Cantallops.

 


HABITATGE UNIFAMILIAR, FIGUERES

HABITATGE UNIFAMILIAR, FIGUERES (2019)
En fase de projecte.

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres.


REFORMA HABITATGES, FIGUERES

REFORMA HABITATGES, FIGUERES (2019)

Reforma d’edifici plurifamiliar amb dos habitatges i local comercial.


FAÇANA EDIFICI ROYAL

EDIFICI ROYAL, FIGUERES (2019)

Arranjament i recuperació d’elements ornamentals de façana.


EDIFICI OFICINES, FIGUERES

EDIFICI OFICINES, FIGUERES (2019)

Edifici d’oficines resultant de la reforma d’un edifici existent amb planta baixa d’ús comercial i tres plantes pis d’ús administratiu.


CONCURS HABITATGE, EL FAR D’EMPORDÀ

CONCURS HABITATGE UNIFAMILIAR, EL FAR D’EMPORDÀ (2019)
Concurs no adjudicat.

Participació per invitació en el concurs de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat de superfície aproximada 500 m2.

 


REFORMA HABITATGES, PORT DE LA SELVA.

REFORMA HABITATGES, EL PORT DE LA SELVA (2019)
Finalitzat.

Reforma de dos habitatges en edifici plurifamiliar.


AVANÇ PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, SAUS CAMALLERA I LLAMPAIES

AVANÇ PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, SAUS CAMALLERA I LLAMPAIES (2019)
En fase de redacció. Concurs primer premi.

Participació al concurs per la redacció del P.O.U.M. de Saus Camallera i Llampaies.

 


TURISME RURAL MAS MARTÍ. CAPMANY

TURISME RURAL MAS MARTÍ. CAPMANY (2019)
Finalitzat.

La finca topogràficament és força planera i en general la seva rasant queda deprimida en relació a la rasant del camí d’accés.

Actualment l’edificació anomenada Mas Martí, consta d’una edificació principal (amb una part original i una part ampliada) i un annex a la banda sud. A la finca, a més, hi ha ubicats coberts auxiliars. També disposa (amb excessiva presència) de plaques solars fotovoltaiques, situades a la zona de l’annex.

Com a idea general es proposa aprofitar i optimitzar l’edificació existent per l’ús de turisme rural, ja que en general es troba en bon estat de conservació, ampliant-la amb una construcció aïllada. A més, d’ordenar l’annex del mas, traslladant el volum de les instal·lacions de les plaques fotovoltaiques, harmonitzant el conjunt i corregint la visió impactant actual.

El mas es rehabilitarà habilitant-lo com a turisme rural on s’inclogui també espais per poder realitzar activitats tant a l’interior com a l’exterior, sense augment de la volumetria.
L’annex del mas es reformarà, modificant i racionalitzant la zona de porxos i instal·lacions evitant l’impacte visual i d’integració paisatgística dels panells solars, enderrocant la sala d’instal·lacions i traslladant les plaques solars.

Es projecta una nova construcció aïllada d’una planta amb un volum regular i coberta a dues aigües on s’hi ubiquen dues habitacions. Se situa separat de l’edificació existent, per no restar-li protagonisme al mas original. Per a la nova construcció els criteris compositius i materials seran el d’una construcció simple, senzilla, adaptada a l’època actual.


AVANÇ PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, PAU

AVANÇ PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, PAU (2020)

En fase de redacció. Concurs primer premi.

 

Participació al concurs per la redacció del P.O.U.M. de Pau


HABITATGE UNIFAMILIAR, GIRONA

HABITATGE UNIFAMILIAR, GIRONA (2021)
En fase de avantprojecte.

Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat.


REFORMA I AMPLIACIÓ EDIFICI ENTRE MITGERES, CANTALLOPS

REFORMA I AMPLIACIÓ EDIFICI ENTRE MITGERES, CANTALLOPS (2022)
En fase de projecte.

Reforma per dividir un edifici entre mitgeres en dos habitatges.


AMPLIACIÓ EDIFICI DOCENT

AMPLIACIÓ EDIFICI DOCENT (2022)

En fase de projecte.

Ampliació d’un edifici docent.


REFORMA EDIFICI BENZINERA

REFORMA EDIFICI BENZINERA (2022)

Reforma de la part comercial de la benzinera


REFORMA HABITATGE, FIGUERES

Reforma habitatge (2022)
Finalitzat.

Reforma d’un habitatge en edifici plurifamiliar.


EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES

EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2022)

Reforma d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa sense ús ni distribució i tres plantes pis distribuït en  tres habitatges. Canvi de distribució i incorporació d’ascensor.


REFORMA PLANTA BAIXA EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES

REFORMA PLANTA BAIXA EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2022)

Reforma d’un edifici existent promogut per SANAR TRADE IMMOBILIARIA, on actualment la planta baixa és un local i es destinarà a 2 habitatges i a 10 trasters pels 10 habitatges que hi haurà finalment a l’edifici.

Fotògraf: David Branchini

PROJECTE BÀSIC EDIFICI CENTRE COMERCIAL

Projecte bàsic edifici centre comercial (2020)

Construcció edifici centre comercial.


EDIFICI INDUSTRIAL AMB ÚS COMERCIAL I MAGATZEM

EDIFICI INDUSTRIAL AMB ÚS COMERCIAL I MAGATZEM (2022)

Aquest edifici es projecta de tres plantes, on la planta baixa es dedica a l’ús comercial amb un magatzem, la planta primera té un ús comercial secundari, administratiu i un magatzem a doble alçada i la planta segona es dedica a serveis complementaris (sala auditori, office,…).


EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES

EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2023)

Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb dos habitatges i un aparcament de vehicles amb accés des d’un carrer i sense pati d’illa.


HABITATGE UNIFAMILIAR, PERALADA

HABITATGE UNIFAMILIAR, PERALADA (2023)

 

Rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar en testera amb una mitgera i distribuït en tres plantes.


PEU CASA NOSTRA

Pla Especial Urbanístic a Casa Nostra (2023)


APARCAMENT DE CAMIONS PETREM. PONT DE MOLINS

APARCAMENT DE CAMIONS PETREM. PONT DE MOLINS (2023)

L’àmbit de l’aparcament de camions proposat disposa d’una superfície aproximada de 10.000 m2 i comptarà amb 70 places de camions. També s’instal·laran dues casetes prefabricades.

En la zona on s’aparquen els camions es projecten unes voreres de 3,5 m amb acabat d’asfalt i limitat per la construcció d’una vorada de formigó, que efectua les funcions de topall de les rodes dels remolcs i evita que es trenquin les tanques i elements d’urbanització.


BENZINERA PETREM. PONT DE MOLINS

GASOLINERA PETREM. PONT DE MOLINS (2023)

El projecte proposa la construcció d’una unitat de subministre de combustible per a camions.

Volumètricament els elements importants a destacar són les dues marquesines. Una de les marquesines farà 14 m x 8 m i estarà ubicada aproximadament a 4,5 m d’altura lliure, on cobrirà els 2 sortidors de vehicles de turisme. L’altra marquesina farà 10,70 m x 10 m i estarà ubicada aproximadament a 4,5 m d’altura lliure, on cobrirà els 2 sortidors de vehicles de camions, deixant sense cobrir el tercer sortidor.


PLA DIRECTOR CALSINA CARRÉ

PLA DIRECTOR CALSINA CARRÉ (2022)


HABITATGE UNIFAMILIAR, LLERS

HABITATGE UNIFAMILIAR, LLERS (2023)

 

Construcció d’un habitatge unifamiliar cantoner amb una mitgera distribuït en dues plantes.


HABITATGE UNIFAMILIAR, PERALADA

HABITATGE UNIFAMILIAR, PERALADA (2023)

Finalitzat.

 

Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat distribuït en dues plantes.


REFORMA EDIFICI BENZINERA

AMPLIACIÓ BOTIGA ESTACIÓ DE SERVEI (2023)

Ampliació de la part comercial de la benzinera


EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES

EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2023)
En fase de construcció.

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 7 habitatges i 2 locals administratius/comercials, amb accés des d’un carrer i sense pati d’illa, resultant de la unió de 2 edificis existents, amb manteniment de gran part d’un dels edificis amb ús d’oficina.


EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES

EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2023)
En fase de construcció.

Edifici plurifamiliar on es reformen 6 habitatges i crear-ne dos de nous, aconseguint 8 habitatges. S’instal·la un ascensor per millorar l’accessibilitat vertical.


EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES

EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2023)
En fase de construcció.

Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb dos habitatges i un local, amb accés des de dos carrers.


HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, CANTALLOPS (2023)

HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, CANTALLOPS (2023)

En fase de construcció.

Construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres.