TURISME RURAL MAS MARTÍ. CAPMANY (2019)
Finalitzat.

La finca topogràficament és força planera i en general la seva rasant queda deprimida en relació a la rasant del camí d’accés.

Actualment l’edificació anomenada Mas Martí, consta d’una edificació principal (amb una part original i una part ampliada) i un annex a la banda sud. A la finca, a més, hi ha ubicats coberts auxiliars. També disposa (amb excessiva presència) de plaques solars fotovoltaiques, situades a la zona de l’annex.

Com a idea general es proposa aprofitar i optimitzar l’edificació existent per l’ús de turisme rural, ja que en general es troba en bon estat de conservació, ampliant-la amb una construcció aïllada. A més, d’ordenar l’annex del mas, traslladant el volum de les instal·lacions de les plaques fotovoltaiques, harmonitzant el conjunt i corregint la visió impactant actual.

El mas es rehabilitarà habilitant-lo com a turisme rural on s’inclogui també espais per poder realitzar activitats tant a l’interior com a l’exterior, sense augment de la volumetria.
L’annex del mas es reformarà, modificant i racionalitzant la zona de porxos i instal·lacions evitant l’impacte visual i d’integració paisatgística dels panells solars, enderrocant la sala d’instal·lacions i traslladant les plaques solars.

Es projecta una nova construcció aïllada d’una planta amb un volum regular i coberta a dues aigües on s’hi ubiquen dues habitacions. Se situa separat de l’edificació existent, per no restar-li protagonisme al mas original. Per a la nova construcció els criteris compositius i materials seran el d’una construcció simple, senzilla, adaptada a l’època actual.