PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD i-4 CALSINA CARRÉ. PONT DE MOLINS (2012)
Aprovació definitiva

El planejament municipal classifica l’àmbit d’actuació com a sòl urbanitzable industrial i logístic, de superfície aproximada de 2,2ha i un sostre de 6.250 m2st, per permetre bàsicament consolidar i completar els creixements ja iniciats, i tancar definitivament la corona urbanitzada del municipi per la seva banda est amb zona industrial.

Aquest Pla parcial urbanístic té per objectiu el desenvolupament reglat de les previsions de la Modificació del Pla General d’ordenació urbanística municipal en referència al sector urbanitzable industrial Calsina Carré de Pont de Molins, en el sentit de fer possible la implantació de l’ampliació de les instal·lacions existents i definint les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s’insereix, i en concret:

  • La correcta ordenació de la vialitat i accessos que integrin la trama viària del sector industrial logístic de Pont de Molins dins la xarxa bàsica primària de comunicacions, amb la màxima eficàcia per establir unes condicions de mobilitat rodada adequades.
  • La definició de les zones verdes, equipaments i dotacions públiques de manera equilibrada en el territori.
  • Establir una correcta ordenació, tant des del punt de vista urbanístic com ambiental, per tal d’aconseguir una correcta integració en el paisatge.
  • Preveure l’establiment de serveis urbanístics adequats a l’ordenació proposada.
  • Establir els mecanismes de gestió del planejament que garanteixin el seu desenvolupament en un termini raonable.

El criteri d’ordenació ha estat disposar una nau principal ortogonal a la via romana, perpendicular a la carretera GIV-6025, i arramblada a la banda nord, de manera que es protegeix el moll de càrrega del vent de tramuntana. Per tal d’oferir una façana més urbana i una millor imatge, es disposa un cos perpendicular a la nau, paral·lel a la carretera, on s’ubiquen els usos logístics d’oficines i gestió de l’activitat.