PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD i-1 SECTOR INDUSTRIAL LOGÍSTICA VIA AUGUSTA. PONT DE MOLINS (2015)
Aprovació definitiva

El planejament municipal classifica l’àmbit d’actuació com a sòl urbanitzable industrial i logístic, de superfície aproximada de 50ha i un sostre de 250.000 m2st, per permetre bàsicament consolidar i completar els creixements ja iniciats i tancar definitivament la corona urbanitzada del municipi per la seva banda est amb zona industrial.

Aquest Pla parcial urbanístic té per objectiu el desenvolupament reglat de les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pont de Molins en referència al sector SUD i-1, Sector Industrial Logístic Via Augusta,  en el sentit de fer possible la consolidació i implantació de les noves instal·lacions industrials i logístiques, definint les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s’insereix, i en concret:

  • La correcta ordenació de la vialitat i accessos que integrin la trama viària del sector industrial logístic de Pont de Molins dins la xarxa bàsica primària de comunicacions, amb la màxima eficàcia per establir unes condicions de mobilitat rodada adequades.
  • La definició de les zones verdes, equipaments i dotacions públiques de manera equilibrada en el territori.
  • Establir una correcta ordenació, tant des del punt de vista urbanístic com ambiental, per tal d’aconseguir una correcta integració en el paisatge.
  • Preveure l’establiment de serveis urbanístics adequats a l’ordenació proposada.
  • Establir els mecanismes de gestió del planejament que garanteixin el seu desenvolupament en un termini raonable.
  • Establir els paràmetres de sostenibilitat ambiental, econòmica i social per garantir que la implantació d’aquest sector suposi un factor de desenvolupament per les generacions actuals i futures.
Imatge 1: Jordi Mas 
Gestió d’obres: Gestió Integral d’obres