Imatges 1 2 3 Plànols 1 2 3

PLA PARCIAL URBANÍSTIC EL MOLÍ. PORT DE LA SELVA (2011)
Aprovació definitiva
En col·laboració amb Jaume Torrent (2007)

El planejament municipal classificava uns creixements situats a migdia del terme com a sectors de desenvolupament residencial, de superfície aproximada de 3,4ha i un sostre de 11.800 m2st, que permetien bàsicament completar els creixements ja iniciats en aquesta falda de la muntanya a l’empara dels anteriors planejaments urbanístics, i tancar definitivament la corona urbanitzada del municipi amb unes edificacions en ciutat-jardí aïllada de baixa densitat, efectuant la transició del nucli urbà cap als espais protegits del Parc de Cap de Creus.

Aquest pla parcial urbanístic té per objectiu el desenvolupament reglat de les previsions del Pla d’ordenació urbanística municipal en referència al sector urbanitzable delimitat SUD 12 “El Molí” del Port de la Selva, en el sentit de definir les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s’insereix, i en concret:

  • La correcta ordenació de la vialitat i accessos que integrin aquest sector dins la trama viària del sector industrial de Pont de Molins, amb la màxima eficàcia per establir unes condicions de mobilitat rodada adequades.
  • La definició de les zones verdes, equipaments i dotacions públiques de manera equilibrada en el territori.
  • Establir una correcta ordenació, tant des del punt de vista urbanístic com ambiental, per tal d’aconseguir una correcta integració en el paisatge.
  • Preveure l’establiment de serveis urbanístics adequats a l’ordenació proposada.
  • Establir els mecanismes de gestió del planejament que garanteixin el seu desenvolupament en un termini raonable.

La zona residencial s’ordena amb una tipologia extensiva de ciutat-jardí aïllada, per tal de completar els creixements existents en l’entorn i assegurar la seva implantació correcta en un terreny en pendent. En aquests sentit es defineixen els paràmetres d’ordenació per edificació aïllada, fixant els paràmetres bàsics d’ocupació, edificabilitat, alçada reguladora, separació a veïns i usos admesos, així com els paràmetres secundaris però importants a nivell d’integració paisatgística, tals com materials, colors, teulades, tractament dels espais lliures privats, construccions auxiliars, manteniment de l’estructura territorial de les feixes en paret de pedra, etc.