Imatges 1 2 3 Plànols 1 2 3

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC LA SORRA. PORT DE LA SELVA (2017)
Aprovació provisional

El Port de la Selva és un municipi, situat a l’extrem NE de l’Alt Empordà. Dintre d’aquest entorn trobem una gran riquesa de paisatges on es combinen la blavor del Mediterrani, la verdor de les vinyes i, aixecant-se arran de mar, muntanyes esculpides pel pas del temps.

Dins del Parc Natural del Cap de Creus es poden realitzar diferents itineraris pedestres, entre ells, l’itinerari 6: El Port de la Selva (Costa de l’Oratori) que passa pel límit de l’àmbit d’actuació.

Dins de l’àmbit, de 11ha aproximadament,  es planteja la possibilitat d’oferir una activitat d’educació en el lleure, establint un punt d’inici del recorregut de l’itinerari 6 (Costa de l’Oratori) i un parc de tirolines (circuit dalt dels arbres), per la gran demanda que hi ha actualment.

La finca on s’actua és planera, ubicada en un sector no urbanitzat, en un punt elevat de El Port de la Selva, al costat d’una banda del Cementiri dels Mariners i per l’altre d’una pineda important amb murs de pedra seca aterrassant la muntanya. A més, és el punt màxim on es pot accedir amb vehicle rodat, per tal després de realitzar la caminata a peu del recorregut de l’itinerari 6 fins arribar el punt més alt d’aquest camí i veure l’Oratori, estructura semblant a un obelisc de poca alçada amb un requadre enfonsat on en algun moment hi havia hagut una imatge religiosa.

El present Pla especial urbanístic proposa assignar al seu àmbit territorial els usos següents:

A Àrea de circuit dalt dels arbres
B Àrea d’educació en el lleure
C Àrea d’espai lliure
D Àrea d’accessos
E Àrea de circulació i estacionament
F Mòduls de servei