PEU LA FARINERA. PONT DE MOLINS (2017)
Aprovació definitiva

El planejament municipal classifica l’àmbit de la Farinera de Sant Lluís com a sòl no urbanitzable i les edificacions es troben catalogades.

L’edifici de la Farinera de Sant Lluís es troba situat entre la banda sud de la Carretera N-II, just al límit del terme municipal i el riu La Muga. El volum principal és un edifici industrial modernista de principis del s. XX, construït sobre un altre molí més antic del s. XVII. Es tracta d’una edificació de planta baixa i quatre pisos, amb coberta a dues aigües, construïda tota ella en totxo vist i amb elements ornamentals de ceràmica vidriada. No ha quedat acreditada l’autoria del projecte constructiu executat.

Es vol rehabilitar l’edifici de la Farinera com a ús hoteler amb sala d’esdeveniments.

Aquest Pla Especial Urbanístic té per objectiu fer possible la implantació de la nova activitat hotelera, amb la consolidació i ampliació de les edificacions, definint les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest àmbit de forma equilibrada i integrada al paisatge al qual pertany.