Imatges 1 2 3

HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, CANTALLOPS (2023)

En fase de construcció.

Construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres.