CENTRE RESIDENCIAL PER A GENT GRAN. FIGUERES (2011)
Avantprojecte

El projecte té en compte les característiques de l’edifici existent i proposa la reforma interior de les dues plantes baixes per unir-ho i adequar-lo a ús assistencial per gent gran, és a dir, per a una residència d’avis. En aquesta planta baixa es modifiquen les obertures de façana, perquè cada habitació tingui la finestra que li pertoca; es conserva l’estructura existent ja que està en bon estat, però s’enderroca la mitgera que hi ha entre els dos locals. Interiorment es decideix enderrocar els envans interiors, ja que no tenen cap característica d’interès ni valor arquitectònic i així poder aconseguir un espai més net i diàfan per poder construir la compartimentació projectada corresponent per aquest tipus d’ús.