Imatges 1 Plànols 1 2 3 4

PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD I-2 SECTOR INDUSTRIAL COOPERATIVA RICARDELL. PONT DE MOLINS (2014)
Aprovació definitiva

El planejament municipal classifica l’àmbit d’actuació com a sòl urbanitzable industrial i logístic, de superfície aproximada de 2,8ha i un sostre de 13.800 m2st, per permetre bàsicament consolidar i completar els creixements ja iniciats en aquesta zona, i tancar definitivament la corona urbanitzada del municipi per la seva banda nord amb zona industrial.

Aquest Pla parcial urbanístic té per objectiu el desenvolupament reglat de les previsions del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Pont de Molins en referència al sector SUD i-2, Sector Industrial Cooperativa Ricardell, en el sentit de fer possible la implantació de les noves instal·lacions industrials i definint les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s’insereix, i en concret:

  • La correcta ordenació de la vialitat i accessos que integrin aquest sector dins la trama viària del sector industrial de Pont de Molins, amb la màxima eficàcia per establir unes condicions de mobilitat rodada adequades.
  • La definició de les zones verdes, equipaments i dotacions públiques de manera equilibrada en el territori.
  • Establir una correcta ordenació, tant des del punt de vista urbanístic com ambiental, per tal d’aconseguir una correcta integració en el paisatge.
  • Preveure l’establiment de serveis urbanístics adequats a l’ordenació proposada.
  • Establir els mecanismes de gestió del planejament que garanteixin el seu desenvolupament en un termini raonable.

En aquest sentit es defineixen els paràmetres d’ordenació per edificació aïllada, fixant els paràmetres bàsics d’ocupació, edificabilitat, alçada reguladora, separació a veïns i usos admesos, així com els paràmetres secundaris però importants a nivell d’integració paisatgística, tals com materials, colors, teulades, tractament dels espais lliures privats, construccions auxiliars, etc. El criteri d’ordenació ha estat disposar les parcel·les al voltant de l’edificació existent i així aprofitar el màxim el terreny per fer el mínim viari necessari. Pel que fa referència a les edificacions existents, s’adopten tipologies d’edificació entre mitgeres, que permetin el manteniment dels edificis de l’antiga cooperativa.